Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb, dále jen „podmínky“, platí pro poskytování služeb společnosti Neuronmedia Ltd. Služby v souladu s těmito podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě – objednávky. Ujednání odchylná od těchto podmínek musí být písemně stvrzena oběma stranami.

Objednávku lze vytvořit také na základě elektronické komunikace a potvrdit emailem.

Elektronická komunikace musí zejména jasně definovat objednatele ( jméno, firmu,  kontakt) a objednanou službu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky. Každou změnu musí oznámit nejméně 14 dnů předem uživateli emailem s odkazem na webové stránky. Uživatel má právo s novými podmínkami nesouhlasit a do jednoho měsíce od nabytí jejich platnosti odstoupit od spolupráce.

Poskytované služby

Společnost Neuronmedia Ltd. zajišťuje hromadné oslovení emailing ,reklamní a marketingové služby a zprostředkování dalších služeb uvedených na webových stránkách společnosti.

Neuronmedia Ltd. si vyhrazuje právo na provozní přerušení za účelem oprav či nezbytných modifikací technického nebo programového vybavení. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost zákazníkům s největším možným předstihem.

Neuronmedia Ltd.  neručí za případná prodlení, výpadky či poškození integrity dat při přenosu způsobené třetí osobou, zejména přenosovými trasami ostatních poskytovatelů.(hostingové služby apod.).

Ceny a platební podmínky

Zákazník – odběratel poskytovaných služeb platí za služby standartně na základě vystavené faktury za služby převodem na účet vedený na faktuře. Cena služby je stanovena vždy na objednávce nebo na základě obchodní komunikace, ceny jsou smluvní.

 

Reklamace

Reklamace se řídí reklamačním řádem uvedeným na webových stránkách.

Závěrečné ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a v plném rozsahu nahrazují podmínky předešlé.