Základní informace

Tento Reklamační řád platí pro Zákazníky využívající služeb emailingu na základě řádné objednávky – smlouvy (dále jen „Smlouva“) o poskytování služeb (dále jen „Služby“) uzavřené mezi Neuronmedia Ltd. London, poskytující služby elektronických komunikací – emailing (dále také jen „Neuronmedia”) a Zákazníkem (dále jen „Zákazník“).

Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti Zákazníka jako příjemce Služeb poskytovaných ze strany Neuronmedia Ltd.. Zákazník tím, že schválil Smlouvu- objednávku  a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb hromadné rozesílky – directmail (dále jen „Podmínky“), rovněž potvrdil, že akceptuje a schvaluje tento Reklamační řád. Tímto Reklamačním řádem se řídí vzájemné vztahy Zákazníka a Neuronmedia Ltd v případě reklamace Služeb poskytovaných ze strany Neuronmedia Ltd. a je tedy závazný pro obě smluvní strany. Reklamační řád je platný v rozsahu a znění, které je jako účinné uveřejněno na webových stránkách Neuronmedia s tím, že Reklamační řád podléhá změnám za stejných podmínek jako Podmínky. Pokud není vztah mezi Zákazníkem a Neuronmedia Ltd. výslovně upraven tímto Reklamačním řádem, použijí se příslušná ustanovení zákona dle místa plnění. Zákazník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou službu (viz dále).

Pokud není v tomto Reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak, mají slova s velkým počátečním písmenem význam definovaný v Podmínkách.

Postup při reklamaci Služeb

Neuronmedia Ltd. a Zákazník sjednávají v tomto článku následujícím způsobem podmínky reklamačního řízení týkající se Služeb poskytovaných ze strany Neuronmedia Ltd.. Reklamaci na poskytovanou Službu je Zákazník oprávněn uplatnit u Neuronmedia Ltd. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.

Zákazník může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z dále uvedených způsobů:

  • Emailem na adresu: info@neuronmedia.eu (kdy emaily došlé mimo pracovní dobu začínají být vyřizovány v pracovní době od 8:00 hod následujícího pracovního dne).

Při nahlašování reklamace je Zákazník povinen uvést:

  • Jméno a Příjmení Zákazníka / Firmu Zákazníka

  • Typ Služby (emailing, tvorba webových stránek, apod.)

  • Číslo Smlouvy (pokud má Smlouva číslo přiděleno)

  • Kontakt, tzn. Jméno a Příjmení kontaktní osoby Zákazníka

  • Telefonní kontaktní číslo Zákazníka

  • Popis závady

Počátek reklamačního řízení je počítán od okamžiku nahlášení Služby, resp. nahlášení závady s uvedením kompletních údajů (viz výše) O průběhu reklamace (řešení závady) bude Zákazník průběžně informován. Neuronmedia Ltd reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí pokud možno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se Neuronmedia Ltd se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, musí být reklamace vyřízena nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Pokud by bylo Službu možno využít jen částečně, anebo by ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Neuronmedia Ltd., je Neuronmedia Ltd. povinen zajistit odstranění závady a v odůvodněných případech poskytnout přiměřenou slevu z ceny.

Neuronmedia Ltd nijak neodpovídá zejména za vady poskytované Služby, které byly způsobeny (i) vadami či nevhodností dodaných podkladů od Zákazníka.

Neuronmedia Ltd. rovněž není povinen nahradit Zákazníkovi škodu, která vznikla okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Okolností vylučující odpovědnost je zejména i neposkytnutí nebo vadné poskytnutí Služby v důsledku technického výpadku sítí jiných provozovatelů či poruch způsobených okolnostmi vyšší moci.

Ujednáním předchozích odstavců nejsou jakkoliv dotčena jakákoliv jiná ustanovení Podmínek, Smlouvy či právních předpisů, která vylučují či omezují odpovědnost Neuronmedia Ltd. za škodu.

Postup při reklamaci vyúčtování Služeb

Zákazník má právo písemně uplatnit u Neuronmedia Ltd. nesprávnost vyúčtování ceny za poskytnutou Službu. Reklamaci na vyúčtování ceny je Zákazník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou Službu, jinak právo zanikne.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Neuronmedia Ltd. Reklamace musí být vyřízena pokud možno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Neuronmedia Ltd. se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, musí být reklamace vyřízena nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zjistí-li Neuronmedia Ltd. na základě reklamace, že došlo k vyúčtování ceny v neprospěch Zákazníka, je povinen vrátit přeplatek ceny do 1 měsíce od vyřízení reklamace, a to formou snížení částky v následující fakturaci, a v případě, že nebude takový postup možný (např. v případě ukončení Smlouvy, v případě, kdy by následující fakturace byla doručována později než 1 měsíc po vyřízení reklamace, v případě, že by výše přeplatku převyšovala následující fakturaci, apod.) zasláním částky na účet Zákazníka nebo na poslední známou adresu Zákazníka, pokud nebude dohodnuto se Zákazníkem jinak.